A Crafty Clothes játékszabályzat Facebook nyereményjátékához

A Játék szervezője: New Age Fashion Kft. (1185 Budapest Madarász utca 35. ) (Továbbiakban: „Szervező”)
1. A játékban résztvevők köre
A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, alvállalkozói és ezen személyek Ptk 685. § b bekezdés meghatározott közeli hozzátartozói.
2. A játék időtartama 
A nyereményjátékhoz tartozó adott Facebook posztban kerül feltűntetésre. 
A sorsolás időpontját a posztban a Szervező adja meg.

3. A nyereményjátk feltélte
A játékos ellátogat a Crafty Clothes Facebook oldalára, ahol nyereményjáték felhívású posztban a meghatározott feladatot pontosan végrehajtja.

4. A nyeremény, sorsolás
A Játék lezárását követően 3 napon belül a Szervező elektronikus sorsolást tart 
A sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik a játék ideje alatta a 3. pontban leírtakat teljesítik. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. 
Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel
 A nyereményjáték közzé tétele : Crafty Clothes Facebook oldalán kerül kihirdetésre

5. Elérhetőségek
A nyereménnyel kapcsolatos bármely észrevétel esetén a Nyertes a Crafty Clothes Facebook oldalán privát üzenetet tud küldeni.

6. Visszaélések
 Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek megkerülésével próbál részt venni. 
Ha a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

7. A nyertesek értesítése
A Szervező a nyereménysorsolást követő 48 órán belül a kisorsolt nyerteseket üzenetben  értesíti, és tájékoztatja a nyeremény átadásának részleteiről. A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen szabályzatot.

8. A nyeremények átvétele
A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak rögzítését követően kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint. A nyereményt személyesen lehet  átvenni, vagy futárszolgálat segítségével kerülnek kézbesítésre  kisorsolt nyertesekhez. 
A Játékban résztvevők hozzájárulnak, hogy nyeremény esetén jogosultságukat személyi okmánnyal igazolják, hogy nyereményük átadása megtörténjen. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a fentartott határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező élhet hogy pótnyertest választ.
Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. Cselekvőképesség
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

10. A nyeremények kezelése
A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.A nyeremények utáni Szja. és egyéb közteher-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a nyertest terhelik.

11. Adatszolgáltatás
A Játék részét képező adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.

12. A játékos adatszolgáltatása, hozzájárulása, 
A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja jelen Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz 
· személyes adataikat (név) megadják;
· személyes adataikat (név, telefonszám, e-mailcím) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez felhasználja;
· róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat;

13. Adatkezelés
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (New Age Fashion Kft. (1185 Budapest Madarász utca 35. illetve crafty@craftyclothes.eu e-mail címen. 

14. Szabályzat elfogadása
A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

15. Promóció támogatói
A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.
A Szervező a Facebook-ot a nyereményjátékkal összefüggésben teljeskörűen mentesíti.

16.Változtatás joga

A szervező a meghirdetett játékok esetében a változtatás jogát fenntartja.