1. Kellékszavatosság  

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  Ön a Crafty Clothes Webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági   igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény   teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan   többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy   igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is   kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön   viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba   felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a   szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már   nem érvényesítheti.  

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a   hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a   Crafty Clothes Webáruház  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már   Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

2. Termékszavatosság  

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát   vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését   kérheti.  

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi   követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő   tulajdonságokkal.  mintatájékoztató

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két   éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával   szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek   kell bizonyítania.  

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha   bizonyítani tudja, hogy:  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt   felismerhető vagy  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági   igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének   eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó   kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  [Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont   beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]  

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  Hibás teljesítés esetén az ÁSZF alapján a Crafty Clothes Webáruház  jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?  A leszállított árura vonatkozó jótállás időtartama – egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy   év, amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A jótállási igény jótállási   jeggyel érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a jótállási   igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál vagy a vállalkozásnál közvetlenül is   érvényesítheti.  

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy   a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve   termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,   egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott   jogosultságoktól függetlenül megilletik.